Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnidir.

Çınar Yıldırım Gayrimenkul Yatırım Danışmanlığı İnşaat Emlak Otomotiv Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (“Çınar Proje”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususunda azami hassasiyet gösterilmektedir.

Bu bilinçle, her türlü kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak işlenmekte ve saklanmaktadır.

Bu sorumluluk bilincinde olarak, KVKK’da tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklandığı şekilde ve mevzuat tarafından belirlenen sınırlar çerçevesinde işlenmektedir.

(Çınar Proje, işbu “Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni”ni yürürlükteki resmi mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.)

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı:

Kişisel verileriniz,

  • Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerden ve projelerden sizleri ve/veya temsil ettiğiniz kurum ve kuruluşları faydalandırmak için, şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, pazarlama faaliyetlerinin yapılması, iş geliştirme ve planlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonların yürütülmesi,

  • İş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) ilişkilerinin kurulması,

  • Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesi,

  • Şirketimizin çağrı merkezinin aranması veya internet sayfasının kullanılması

ve/veya sosyal medya gruplarından iletişime geçilmesi ile tanıtım ve bilgi aktarımı amacıyla işlenecektir.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Nedenlerle Aktarılabileceği:

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen kişisel verilerin işlenmesi amaçlarını yerine getirebilmek için gerekli olması halinde; ilişki içerisinde olduğumuz avukat, mali müşavir ile sadece şartlar oluştuğu takdirde vergi dairesi, maliye, bakanlık gibi kanunen yetkili kamu kurumlarına, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kişisel verileriniz, yazılı veya sözlü olarak veya elektronik ortamda tarafımıza iletmiş olduğunuz, her türlü bilgi ve belgeyi ifade etmekte olup, kişisel verilerinizi, iş bu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla; şirketimizin yasal ve sözleşmeler ile belirlenen yükümlülüklerini yerine getirmesi, meşru menfaatinin gerektirmesi nedenleriyle toplanmaktadır.

Bu hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

İlgili Kişi Olarak KVKK’nın 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız:

Kişisel verileri işlenen İlgili Kişi olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi bize iletmeniz durumunda, Çınar Proje, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri, Çınar Projenin;

Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgi içeren imzalı dilekçeniz ile şirketimize müracaat edebilir veya iadeli taahhütlü mektup yoluyla gönderebilirsiniz.

Kişisel Verilerinizin Saklanma ve İmha Süreleri:

KVK Kanununa uygun olarak, işbu “Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni”nde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz, KVK Kanunu madde 7/f.1.’e göre işlenmesini gerektiren amaçlar ortadan kalkana kadar ve şirket tasfiye edilene kadar kullanılmaya devam edecek ve mevzuatların öngördüğü sürece saklanacaktır. Yasal sürelere uygun olarak da zamanı gelince iptal edilecek ve tüm kayıtlar silinecektir.

Kişisel Verilerin Saklanmasına İlişkin Usuller ve Tedbirler:

Kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde saklanması, hukuka aykırı olarak işlenmesinin veya erişilmesinin önlenmesi ve verilerin hukuka uygun olarak imha edilmesi amacıyla Kanun’un 12. maddesindeki ilkeler çerçevesinde, Çınar Proje tarafından alınmış olan tedbirler aşağıda sayılmıştır:

 

Saklanan kişisel verilere şirket içi erişim, iş tanımı gereği erişmesi gerekli personeller ile sınırlandırılmıştır.

İşlenen kişisel verilerin hukuka aykırı yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, bu durum en kısa sürede ilgilisine ve KVK Kuruluna bildirilir.

Kişisel verilerin paylaşılması ile ilgili olarak, kanun ve mevzuat dışındaki üçüncü kişilere, bu ilgili kişinin birinci derece akrabası dahi olsa bilgi verilmez ve paylaşılmaz.

Kendi tüzel kişiliği nezdinde Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli denetimleri yapar ve yaptırır. Denetimler sonucunda ortaya çıkan gizlilik ve güvenlik zafiyetlerini giderir.

Kişisel verilerin bulunduğu ortama göre yeterli güvenlik önlemlerinin (elektrik kaçağı, yangın, su baskını, hırsızlık vb. durumlara karşı) alınmasını sağlar ve bu ortamlara yetkisiz giriş çıkışları engeller.

Kişisel verilerin yok edilmesini geri dönüştürülemeyecek ve denetim izi bırakmayacak şekilde sağlar.

Kanun’un 12. maddesi uyarınca, kişisel verilerin saklandığı her türlü dijital ortamı, bilgi güvenliği gereksinimlerini sağlayacak şekilde şifreli veya kriptografik yöntemler ile korur.

Verilerin e-posta ile aktarılması gerekiyor ise bunların kurumsal e-posta adresiyle veya KEP hesabı kullanılarak aktarılmasını, kağıt ortamında aktarımı gerekiyorsa evrakın “gizlilik dereceli belgeler” formatında gönderilmesini sağlar.

YÖNETİM KURULU